نویسنده = خان احمدی، علیرضا
پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 119-128

علیرضا خان احمدی؛ قدرت الله رحیمی میانجی؛ محمدحسین مرادی شهر بابک؛ سید حسن حافظیان؛ محمدباقر زندی باغچه مریم