نویسنده = حاجی قهرمانی، شاهین
بیهوشی صحرائی در اسبچه خزر

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 45-50

10.22034/AEJ.2021.269894.2456

سید جلال میریان؛ شاهین حاجی قهرمانی؛ احمدرضا محمدی؛ مجید افشار


تداخل اثر سیستم هیستامینرژیک و عصاره آبی زرشک بر درد ناشی از فرمالین در موش های صحرایی نر

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 85-94

علی مجتهدین؛ میترا قلی زاده نیک پی؛ شاهین حاجی قهرمانی