نویسنده = مهران آوخ کیسمی
اثربخشی باکتری پروبیوتیکی Bacillus subtilis بر رشد و بازماندگی لارو ماهی کپورمعمولی در حوضچه های غیرخاکی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 261-268

10.22034/AEJ.2020.253319.2380

مهران آوخ کیسمی؛ افشار ذوقی شلمانی؛ محمد رضا آزموده مژدهی


مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 413-418

محمد رهاننده؛ مهسا رهاننده؛ علی حلاجیان؛ مهران آوخ کیسمی