نویسنده = جعفری، مصطفی
بررسی روند انتشار گاز نیتروس اکساید حاصل از پرورش دام های اهلی در ایران

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 95-104

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مصطفی جعفری؛ هوشنگ لطف الهیان


تدوین راهبردهای استراتژیک کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با منشاء علوم دامی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 59-64

امیر رضا صفایی؛ علیرضا آقاشاهی؛ مرتضی رضائی؛ سیدعلی اکبر رضائی طالشی؛ مصطفی جعفری