نویسنده = امین افشار، مهدی
مطالعه اثر اقلیم و فصل زایش بر فراسنجه‌های واریانس فنوتیپی و واریانس ژنتیکی افزایشی شیر، چربی، پروتئین و SCS در گاوهای هلشتاین

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-78

10.22034/aej.2020.124664

رضا نشاگران همت آبادی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ مهدی امین افشار


اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 47-52

کاوان نیک دل؛ مهدی امین افشار؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ ناصر امام جمعه گاشان؛ احسان سیدجعفری


ارزیابی ژنتیکی و محاسبه همبستگی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی رایینی

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 6-19

ابراهیم ناظمی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ مهدی امین افشار


رابطه ژنتیکی بین برخی صفات تیپ و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 23-30

سینا سیفی نوفرستی؛ قباد عسگری جعفر آبادی؛ محمد باقر صیادنژاد؛ مهدی امین افشار


تاثیر افزایش تراکم نشانگرها بر صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 37-44

بهنام زرگریان؛ مهدی امین افشار؛ مهدی ساعتچی؛ علیرضا نوشتری