نویسنده = امام جمعه گاشان، ناصر
اثر تنش القایی هیدروژن پراکسید بر فراسنجه های تولیدمثلی گامت های نر

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 47-52

کاوان نیک دل؛ مهدی امین افشار؛ عبدالله محمدی سنگ چشمه؛ ناصر امام جمعه گاشان؛ احسان سیدجعفری