نویسنده = بیگی، مصطفی
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ملاس چغندر جیره غذایی بر ترکیب لاشه وآنزیم های کبدی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 329-334

10.22034/aej.2020.120029

مصطفی بیگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سیدحسین حسینی فر؛ علی جافرنوده


ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح مختلف ملاس چغندر جیره غذایی بر شاخص های خونی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 227-230

مصطفی بیگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حسین حسینی فر؛ علی جافرنوده