نویسنده = آذینی، محمودرضا
بررسی وضعیت صید انتخابی ترال به روش کاور در آب های چابهار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 263-270

علی سپاهی؛ سعید گرگین؛ خوان سانتوز؛ رضا عباسپور نادری؛ محمودرضا آذینی