نویسنده = مسعود ستاری
الگوی رشد و برخی از ویژگی های زیست شناختی ماش ماهی (1785 Linnaeus) Leuciscus aspius در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 425-434

10.22034/aej.2020.132195

سمیرا آزادی؛ مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ شیما بخشعلی زاده


سنجش ارتباط غلظت عناصر کمیاب با پارامترهای رشد (طول و سن) در شگ ماهی دریایی (Alosa braschnikowi) در سواحل استان گیلان

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 115-122

10.22034/aej.2020.112706

مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مهدی بی باک؛ محمد فروهر واجارگاه؛ محمد حسین مزارعی


ارزیابی کیفی آب رودخانه قلعه رودخان با استفاده از تراکم ماکروبنتوزها و شاخص زیستی هیلسنهوف

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 335-344

10.22034/aej.2020.120159

فرشته حاجی آقایی قاضی محله؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مسعود ستاری


تعیین کیفیت آب رودخانه فوشه (استان گیلان) با استفاده از شاخص های زیستی ماکروبنتوز

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 381-388

10.22034/aej.2020.107488

عاطفه رضی رشت آبادی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مسعود ستاری