نویسنده = پیغان، رحیم
بررسی مولکولی و بیوشیمیایی جنس آئروموناس جدا شده از ماهیان آکواریومی مشکوک به سپتی سمی در شهرستان اهواز

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 473-478

10.22034/aej.2020.130450

طاهره عبیاوی؛ رحیم پیغان؛ نغمه موری بختیاری؛ مسعود قربانپور؛ مینا آهنگرزاده


اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 57-68

شیدا عزیزی؛ پریتا کوچنین؛ رحیم پیغان؛ حسن مروتی؛ علیرضا خوانساری؛ کاظم درویش بسطامی