نویسنده = باقری، حسین
ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 91-102

کاظم درویش بسطامی؛ مهرشاد طاهری؛ حسین باقری؛ مریم یزدانی فشتمی؛ فرزانه سلطانی؛ سارا حق پرست؛ علی حمزه پور؛ معصومه لطفی آشتیانی


تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 57-62

حسین باقری؛ ساسان علی نژاد؛ کاظم درویش بسطامی؛ ترانه شارمد؛ زهرا باقری