نویسنده = احمدیان، سید امیر
بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان فیروزکوه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 19-32

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشائی راد


بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان دماوند

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 49-64

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشایی راد


گزارش جدید سه گونه مگس های گل (Diptera: Syrphidae)

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 63-66

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشایی راد