نویسنده = اسعدی تهرانی، گلناز
کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri

دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 33-40

گلناز اسعدی تهرانی؛ سینا میرزا احمدی؛ مژگان بنده پور؛ فرامرز لالویی؛ بهرام کاظمی؛ اکرم عیدی؛ تورج ولی نسب