نویسنده = مهدی سلطانی
اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره Gracilaria pygmea بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 189-196

10.22034/aej.2020.114344

محسن حیدری؛ اشکان زرگر؛ مهدی سلطانی؛ حسین علی ابراهیم زاده موسوی؛ وحید مرشدی


مطالعه بیوانفورماتیکی چندجانبه مولکولی و ساختاری پروتئین غشای خارجی (OmpTS) باکتری آئروموناس هیدروفیلاعامل بیماری سپتی سمی عفونی در ماهی در جهت اهداف ایمن سازی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 165-174

شادی افتخارمعنوی؛ رحیم پیغان؛ مهدی سلطانی؛ مسعود قربانپورنجفی؛ آرش قلیانچی لنگرودی


مطالعه جوامع زئوپلانکتونی و بررسی رابطه آن با پارامترهای غیرزیستی آب دریاچه سد کارون 4

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 135-146

سیدعبدالمجید موسوی؛ ابوالقاسم کمالی؛ مهدی سلطانی؛ مهدی شمسایی


مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) در رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 11-18

سلطنت نجارلشگری؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ ابوالقاسم کمالی؛ مهدی سلطانی