نویسنده = ابراهیمی یزدان آباد، طاهره
تجمع زیستی وانادیوم در ماهی Strongylura strongylura در منطقه نفت خیز بهرگان (خلیج فارس)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 39-46

طاهره ابراهیمی یزدان آباد؛ مژگان امتیازجو؛ پرگل قوام مصطفوی؛ زهرا صاحبی