نویسنده = امتیازجو، مژگان
تجمع زیستی وانادیوم در ماهی Strongylura strongylura در منطقه نفت خیز بهرگان (خلیج فارس)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 39-46

طاهره ابراهیمی یزدان آباد؛ مژگان امتیازجو؛ پرگل قوام مصطفوی؛ زهرا صاحبی


بررسی الگوی مقاومت و جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم در باکتری های جداسازی شدده از سواحل جزیره خارک به منظور پاکسازی زیستی فلزات

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-48

سجاد صفرقلی تبار مرزونی؛ مژگان امتیازجو؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ محمدحسین گرجیان عربی؛ فلور مظهر