نویسنده = جمیلی، شهلا
بررسی اثر سمی نانونقره بر گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 177-185

سمانه معصومی؛ شهلا جمیلی؛ حسن نیک نژاد؛ علی ماشینچیان


بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم (nemipterus japonicus) درآب های ساحلی استان بوشهر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 11-24

مهناز کردگاری؛ تورج ولی نسب؛ شهلا جمیلی؛ آرش حق شناس


بررسی اثرات سمی سولفات مس بر بافت آبشش و کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 79-84

ذوالفقار لطفی؛ صدیقه برهانی؛ شهلا جمیلی؛ آزاده کدخدایی


بررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 155-162

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی


مطالعه شاخص های استرس و برخی از آنزیم های خون بچه ماهیان سفید خزر تحت تاثیر سم دیازینون (Rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 69-78

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ محمود رامین؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی