نویسنده = حسین‌زاده صحافی، همایون
تغییرات بافت شناسی گناد صافی ماهی لکه سفید (Siganus sutor) تحت تأثیر تغییرات طول روز

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 231-240

مهرداد شیرین آبادی؛ عباس متین‌فر؛ ابوالقاسم کمالی؛ همایون حسین‌زاده صحافی