نویسنده = پیغان، رحیم
تأثیر داروی فلورفنیکل در دو روش خوراکی و حمام بر برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 237-242

عبدالحسین جانگران نژاد؛ رحیم پیغان؛ حسین نجف زاده ورزی؛ علی شهریاری


تعیین توالی ژن VP28 یک جدایه ویروس لکه سفید از میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استان خوزستان- ایران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 99-104

حسین هوشمند؛ رحیم پیغان؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ محمد افشارنسب