نویسنده = تقی زاده، وحید
اثر سطوح مختلف زیره سیاه (Carum carvi) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 105-112

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


تاثیر پروبیوتیک پریمالاک بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهیان قره برون (Acipencer persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 105-111

زلیخا سلاقی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره به عنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و میزان غذاگیری تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 143-147

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ حامد کلنگی میاندره