نویسنده = حسینی، سیدعباس
تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخص های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای ماهی فایتر(Betta splendens)

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 227-234

حمیده ذکریائی؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ سیدعباس حسینی


اثر برخی عوامل محیطی (فیزیکی و شیمایی) بر زمان تخم گشایی تخم های خفته دافنی ماگنا (Daphnia magna)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1388، صفحه 23-32

سارا حق پرست؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبان پور؛ سیدعباس حسینی