نویسنده = خدر زاده، صابر
بررسی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) با استفاده از توالی‏ یابی ناحیه D-loop میتوکندری

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 151-156

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ محمد قدیری ابیانه


بررسی تنوع نوکلئوتیدی ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris Typhlops) با استفاده از توالی‏ یابی ژن rRNA 12S

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 79-83

سیامک یوسفی‏ سیاه کلرودی؛ صابر خدرزاده؛ امیرمحمد علمی


بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان