نویسنده = ترابی جفرودی، حر
رابطه طولی-وزنی و الگوی رشد میگوی اروپایی (Palaemon elegans) در سواحل استان گیلان

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 347-356

10.22034/aej.2021.138825

شهریار تقی پور کوه بنه؛ محمدرضا رحیمی بشر؛ مرتضی فرشچی؛ حر ترابی جفرودی


بررسی کیفیت آب و توان تولید رودخانه اهرچای (آذربایجان شرقی) براساس جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 151-158

محمدرضا رحیمی بشر؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ حر ترابی جفرودی؛ مجید راستا؛ علی خدادوست؛ شهریار تقی پور