کلیدواژه‌ها = پارامترهای خونی
اثرات 17 آلفا اتینیل استرادیول (EE2) بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare)

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 449-458

10.22034/aej.2020.131160

محمد حسین ناصری؛ محمد رضا ایمان پور؛ ولی الله جعفری؛ امید صفری


اثر پری بیوتیک سلماناکس بر پارامترهای خون بچه ماهی کپورمعمولی (1758Cyprinus carpio L. Linnaeus, ) در برابر تنش حمل و نقل

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 207-214

مهین رنجدوست؛ حجت الله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی


اثر کاربرد پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد سوروم (Heros severus)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 211-220

نیلوفر فلک زاده؛ نرگس مورکی؛ امیرعلی انوار؛ شاپور کاکولکی