کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 30
4. تنوع ژنتیکی سنجاب زمینی زرد Spermophilus fulvus (Lichtenstein, 1823) در ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 161-170

10.22034/aej.2020.125366

افسانه اصغرزاده؛ محمد کابلی؛ حسن رجبی مهام؛ مرتضی نادری


6. شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-68

مصطفی عمری کولانکوه؛ نعمت هدایت ایوریق؛ آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق


7. بررسی و تحلیل فیلوژنتیکی ناحیه COXI در برخی از نژادهای بز ایرانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-124

رضا سید شریفی؛ نجات بادبرین


8. ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-142

سید احمد قاسمی؛ سیدجواد حسینی


9. ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-48

نعیم کاوه؛ منصوره ملکیان؛ رویا آداودی


13. تنوع ژنتیکی شوکا (Capreolus capreolus) در استان های گلستان و مازندران براساس توالی ژن دی لوپ (D-loop) میتوکندری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-56

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری


15. بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی روباه معمولی (Vulpes vulpes) در شمال شرق ایران براساس ژن سیتوکروم b

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-34

جلیل ایمانی هرسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری؛ حسین وارسته‌مرادی


16. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کمرکولی جنگلی (1785 Sitta europaea Linnaeus,) در ایران با استفاده از نشانگر mtDNA

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-76

مسعود نظری زاده؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضائی؛ فائزه فاطمی زاده


20. ارزیابی ژن MHC-class IIα درماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به روش SSCP

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-13

کاوه خسرویانی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی زاده


21. مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی آزاد (Salmo trutta caspius Kessler, 1877) در رودخانه های چشمه کیله و کرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-18

سلطنت نجارلشگری؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ ابوالقاسم کمالی؛ مهدی سلطانی


23. بررسی تنوع ژنتیکی کفشک ماهی گرد (Euryglossa orientalis) سواحل خوزستان و بوشهر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-23

مریم نیری راد؛ حسین ذوالقرنین؛ حمید گله داری؛ محمد علی سالاری


24. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف جکوی سنگی تیغه دار (cyrtopodion scabrum) در مناطقی از فلات ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-42

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی