کلیدواژه‌ها = چندشکلی
بررسی چندشکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های عرب ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 49-56

10.22034/aej.2020.122285

مریم جدحاج؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهره زارع کاریزی


ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-64

10.22034/aej.2020.103997

ابوالفضل قربانی؛ سعید پرنعمت خانقاه؛ ناصر ماهری سیس؛ مهدی تقی نژاد رودبنه


مطالعه چندشکلی ژن اووالبومین و نقش آن در کیفیت خارجی تخم مرغان بومی اصفهان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-102

مائده قنبریان بروجنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ سعید حسنی؛ محمد رضا عبادی


بررسی چندشکلی آللی ژن میوستاتین و ارتباط آن با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 109-112

حسین عطارچی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمدهادی سخاوتی؛ مختار مهاجر


بررسی چند‌شکلی آللی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 141-146

حسین عطارچی؛ مجتبی طهمورث پور؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مختار مهاجر


بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات کیفیت لاشه در بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 89-94

مجتبی طهمورث پور؛ حسین عطارچی؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمدرضا نصیری


بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان