کلیدواژه‌ها = سنجاب بلوچی
بررسی ساختار ژنتیکی سنجاب بلوچی ایران (Funambulus pennantii) با استفاده از آنالیز ریزماهواره

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 25-30

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ مریم عیدی؛ منا ایزدیان


بررسی برخی از ویژگی های خونی در سنجاب بلوچی (Funambulus pennantii)

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 1-8

منا ایزدیان؛ بهروز عباس زاده


بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

دوره 1، شماره 3، آبان 1388، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان