کلیدواژه‌ها = سن
تاثیر مرغداری ها و سن گله های مرغ مادر آمیخته تجاری راس بر صفات کیفیت تخم و جوجه درآوری

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 125-130

شهاب الدین قره ویسی؛ مهرداد ایرانی؛ میلاد فرهادی


اثر سن روی برخی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis، Richardson ۱۸۴۵)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 9-14

ایمان حیدری؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ حبیب وهابزاده


تعیین سن ماهی مرکب (Sepia pharaonis) با استفاده از استاتولیت درخلیج فارس و دریای عمان

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 35-44

سیده فاطمه ثریا؛ تورج ولی نسب؛ پرگل قوام مصطفوی


تاثیر سن مولدین نر بر کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی کپور سرگنده (Aristichthys nobilis)

دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 59-66

حدیثه دادرس؛ مهری زحمتکش؛ حسین خارا؛ شهروز برادران نویری؛ شعبانعلی نظامی بلوچی