کلیدواژه‌ها = گرگ
فراوانی و شدت خسارت گوشت خواران به دامداران روستایی در شرق استان اصفهان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-44

مکرمه بهمنش؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران اصفهانی؛ محمود رضا همامی؛ محسن احمدی


ارزیابی زیستگاه گرگ خاکستری (Canis lupus) در منطقه حفاظت شده خانگرمز استان همدان با استفاده از روش MaxEnt

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-30

علی اکبر یالپانیان؛ محمود کرمی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ گلنار مخفی


پیش بینی مخاطرات زیست محیطی و کاربرد نقشه های ریسک به انسان در برای حملات گرگ (canis lupus) به انسان در استان همدان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 85-94

ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ رضا ابراهیم پور؛ بهمن جباریان امیری