کلیدواژه‌ها = بیان ژن
اثرات غلظت های تحت کشنده سولفات مس بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 557-560

10.22034/aej.2020.132244

بهاره شکوهیان قهفرخی؛ رقیه صفری؛ محمدرضا ایمانپور؛ علی جافر نوده


اثر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن آروماتاز (cyp19a) در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 395-400

10.22034/aej.2020.120810

معصومه درویشی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر


تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 313-318

معصومه درویشی مجره؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ حسین حسینی فر


بررسی تاثیر سطوح تغذیه‌ای اسانس سنبل کوهی(Valerian) و مرزن جوش(Oregano) بر بیان ژن اینترفرون گاما در جوجه‌های گوشتی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 195-202

حمیدرضا سیدآبادی؛ سیما ساور سفلی؛ علی نوری امامزاده؛ حسین صفری


اثر غلظت های تحت کشنده نانوذرات نقره و نیترات نقره بر بیان ژن HSP70 و آسیب های بافت های آبشش، کبد و روده در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L)

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 339-350

خیراله خسروی کتولی؛ علی شعبانی؛ حامد کلنگی میاندره؛ محمد رضا ایمانپور