کلیدواژه‌ها = Syrphidae
بررسی ریخت شناسی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) شهرستان بروجرد - لرستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 291-296

شاهرخ پاشایی راد؛ سعیده ترابی گودرزی


معرفی 2 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 259-262

مرجان رستگارمقدم؛ شاهرخ پاشایی راد پاشایی راد


معرفی 6 رکورد جدید مگس گل ((Dip: Syrphidae برای فون نیمه شمالی استان لرستان

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 247-252

سعیده جعفری مقدم؛ شاهرخ پاشایی راد


بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان فیروزکوه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 19-32

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشائی راد


بررسی تنوع گونه ای مگس‌های گل (Diptera: Syrphidae) در شهرستان دماوند

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 49-64

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشایی راد


گزارش جدید سه گونه مگس های گل (Diptera: Syrphidae)

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 63-66

سید امیر احمدیان؛ شاهرخ پاشایی راد