کلیدواژه‌ها = گوسفند وحشی
ارزیابی ژنتیکی جمعیت بنیان گذار گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در مرکز تکثیر چادگان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 41-48

نعیم کاوه؛ منصوره ملکیان؛ رویا آداودی


مطالعه فیلوژنتیک جمعیت گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه تنگ صیاد و کرایی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 67-72

کاوان نیک دل؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ قباد عسگری جعفر آبادی