کلیدواژه‌ها = جمجمه
مطالعه ریخت شناسی جمجمه لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca (Testudines: Testudinidae)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 197-206

10.22034/aej.2021.136760

فریبا رادمنش؛ نصرالله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-42

ندا بهداروند؛ حمیدرضا رضایی؛ سهیل ایگدری؛ فرزانه قنبری؛ محمد نصرتی؛ بهاره شهریاری