موضوعات = سیستماتیک
بررسی تنوع زیستی مورچگان (Hymenoptera: Formicidae) در غرب شبه جزیره میانکاله

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 315-320

10.22034/AEJ.2020.230615.2260

پروین حبیبی اردبیلی؛ علی اکبر باقریان یزدی؛ سید داریوش مقدس


مطالعه‌ حشرات شکارگر و پارازیتوئید در برخی مزارع پنبه ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 397-406

10.22034/aej.2021.134377

حمید ساکنین؛ حسن قهاری؛ مجید نوائیان