موضوعات = ژنتیک
تجزیه و تحلیل بقاء و همبستگی آن با صفات وزن بدن و متوسط افزایش وزن در بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246125.2337

راضیه ساقی؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ داودعلی ساقی


تأثیر نمره بدنی و برخی از فاکتورهای مدیریتی بر بروز برخی از ناهنجاری های متابولیکی گاوهای هلشتاین

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 27-36

10.22034/AEJ.2021.280580.2497

محمد درویشی؛ یحیی محمدی؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی بهرامی یکدانگی؛ گلناز تاسلی؛ محمد شمس الهی


برآورد تأکید نسبی صفات تولیدی، تولیدمثلی، رشد و ماندگاری در گله گاوهای شیری شرکت دامپروری پارس استان اردبیل

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 59-68

10.22034/AEJ.2021.273001.2464

رضا سید شریفی؛ یوسف رحمن شکرگزار؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ آزاده بوستان


تجزیه و تحلیل بقاء و همبستگی آن با صفات وزن بدن و متوسط افزایش وزن در بلدرچین ژاپنی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 129-138

10.22034/AEJ.2020.246125.2337

راضیه ساقی؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ هادی فرجی آروق؛ داودعلی ساقی


شناسایی چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی در اگزون 3 ژن TLR4 و ارتباط آن با تعداد سلول‌های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-52

10.22034/aej.2021.132721

داود صفری؛ نعمت هدایت ایوریق؛ رضا سید شریفی؛ میرداریوش شکوری؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق