میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

این تحقیق به‌ منظور بررسی میزان صید در واحد تلاش صیادی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) رهاسازی شده در استخرهای پرورشی واقع در حسینکوه شولم، متعلق به پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌ های داخلی کشور در استان گیلان انجام شد. چهار نوع تله کوزه‌ ای، قیفی، نیم­ کروی و استوانه‌ ای با اندازه چشمه 8 میلی‌ متر (گره تا گره مجاور) متناسب با مشخصات زیست ­شناختی و بوم ­شناختی شاه میگوی آب­ شیرین طراحی، ساخته و در سه استخر پرورشی مستقر گردیدند. از هر نوع تله در هر استخر 4 عدد به ­کار گرفته شد. تله­ ها به ­صورت طولی و پیوسته به ­هم متصل گردیدند و هر 24 ساعت مورد بازبینی قرار گرفتند. دوره زمانی نمونه ­برداری 60 روز درنظر گرفته شد. در مجموع، 2002 عدد شاه میگوی آب­ شیرین شامل 986 عدد نر و 1016 عدد ماده صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در نمونه‌های صید شده 1: 1/03 به­ دست آمد. بیش ­ترین درصد فراوانی شاه میگوهای صید شده در تله قیفی با 9/88 درصد در طبقه طولی 100-88 میلی‌ متر بود. میزان صید در واحد تلاش صیادی برای تله‌ های کوزه‌ ای، قیفی، نیم­ کروی و استوانه‌ ای به­ ترتیب 3/63، 2/43، 1/6 و 0/7 به ­دست آمد که دارای اختلاف معنی‌ داری بودند (0/05>p). با توجه به نتایج به ­دست آمده، تله کوزه‌ ای هم از نظر میزان صید در واحد تلاش صیادی و هم از نظر صید اندازه شاه میگوها در طبقات طولی مختلف بهترین عملکرد را داشت.

کلیدواژه‌ها


 1. جواهری ­لو، م.، 1392. بررسی امکان پرورش شاه میگو آب شیرین در استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان قم. دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 2. خانی­ پور، ع.ا.، 1388. ادوات صیادی و تکنولوژی صید ماهی. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 422 صفحه.
 3. کریمپور، م.؛ تقوی، ا. و خانی­ پور، ع.ا.، 1383. مقایسه کارآیی تله­ های تاشو با تله ­های قیفی در صید شاه میگو آب شیرین. مجله علمی شیلات ایران. سال 14، شماره 2، صفحات 103 تا 110.
 4. Aksu, O. and Harlıoğlu, M., 2015. Types of crayfish shelters and shelter usage. Int. J. Pure Appl. Sci. Vol. 1, pp: 53-63. (Turkish)
 5. Balık, I.; Özkök, E. and Özkök, R., 2002. Catch per Unit Effort and Size Composition of Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823, in Lake İznik. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. Vol. 15, No. 6, pp: 884-889.
 6. Demirol, F.; Yuksel, F.; Gunduz, F.; Beri, A.; Guler, M.; Yildirim, T. and Zulfu Coban, M., 2017. The Stock Assessment of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in the Keban Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 17, pp: 1373-1380.
 7. Holdich, D.M., 2002. Background and functional morphology. In: Holdich, D.M., (Eds.), Biology of freshwater crayfish. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, Great Britain. pp: 3-29.
 8. Karimpour, M.; Harlioglu, M. and Aksu, O., 2011. Status of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus) in Iran. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. Vol. 401, 18 p.
 9. Khanipour, A.A. and Melnikov, V.N., 2007. Determination of suitable trap type for the Caspian Sea crayfish, Astacus leptodactylus eichwaldi, in Anzali coastal area, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 6, No. 2, pp: 59-76.
 10. Lorry, R., 1988. Growth, moulting and reproduction. Freshwater crayfish: biology, management and exploitation. pp: 83-113.
 11. Paillisson, J.M.; Soudieux, A. and Damien, J.P., 2011. Capture efficiency and size selectivity of sampling gears targeting red-swamp crayfish in several freshwater habitats. Knowl. Managt. Aquatic Ecosyst. Vol. 401, No. 6.
 12. Miller, J.R., 1990. Effectiveness of Crab and Lobster Traps. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 47, No. 6, pp: 1228-1251.
 13. Skurdal, J. and Taugbol, T., 2002. Astacus in biology of freshwater crayfish (ed: Holdisch). Blackwell sciences, Londan, UK. pp: 467-503.
 14. Sturges, H.A., 1926. The Choice of a Class Interval. Journal of the American Statistical Association. Vol. 21, pp: 65-66.
 15. White, T.F., 1987. A Fisheries monitoring system for the Islamic Republic of Iran. IRA/83/013. FAO, Rome, Italy. 56 P.
 16. Yüksel, F.; Demirol, F. and Gündüz. F., 2013. Leslie Population Estimation for Turkish Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in the Keban Dam Lake, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 13, pp: 835-839.