بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌هایی که هم زمان‌سازی فحلی شده‌اند

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر منبع غلات و نسبت متفاوت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد تولیدمثلی در میش‌های فحل هم ­زمان نژاد زندی بود. 80 رأس میش زندی در چهار گروه مختلف جهت هم­ زمان‌سازی فحلی، سیدرگذاری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با جو به ­عنوان منبع غلات، 2: نسبت بالای علوفه به کنسانتره (35: 65) همراه با ذرت به ­عنوان منبع غلات، 3: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با جو به ­عنوان منبع غلات، 4: نسبت پایین علوفه به کنسانتره (55: 45) همراه با ذرت به ­عنوان منبع غلات. در تمام تیمارهای مدنظر هم­ زمان‌سازی فحلی انجام شد. پس از برداشت سیدر، میش‌ها فحل‌یابی شدند و با قوچ‌های موجود در گله جفت‌گیری کردند. پس از زایش فراسنجه‌های مدنظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به ­جز فراسنجه‌های BUN و پروژسترون که با تمایل به معنی‌ داری دیده می‌شود در مورد آنزیم‌های کبدی، گلوکز و هورمون استروژن در بین تیمارها دارای اثر معنی‌ داری نبودند. نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که نسبت بالای علوفه به کنسانتره همراه با ذرت به ­عنوان منبع غلات در صفات تولیدمثلی دارای موقعیت برتر و بهتری نسبت به سایر گروه‌های آزمایشی بود.

کلیدواژه‌ها


 1. ایری، س.؛ صمدی، ف. و حسنی، س.، 1393. مطالعه ارتباط بین غلظت‌های استروژن، پروژسترون، نیتروژن اوره‌ای، گلوکز، کلسترول و تری گلیسیرید سرم خون با برخی پارامترهای تولیدمثلی در دوره پس از زایش گاوهای شیری.  دوره 24، شماره 2، صفحات 73 تا 81.
 2. آرتور، ج.، 1996. تولیدمثل و مامایی دامپزشکی، ترجمه علوی شوشتری، س.م.، انتشارات دانشگاه ارومیه. صفحات 75 تا 293.
 3. فروزنده، ا.د.؛ سمیع، ع. و قربانی، غ.،1380. بررسی توان پرواری گوسفندان نایینی با استفاده از جیره­ های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 5، صفحات 149 تا 160.
 4. یوسف‌دوست، س.؛ صمدی، ف.؛ مقدم، غ.؛ حسنی، س. و جعفری، ی.، 1390. ارزیابی هورمون ­های استرادیول 17-بتا، پروژسترون و نیتروژه اوره‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده، یک شکم زاییده و چند شکم زاییده مبتلا به کیست تخمدانی. پژوهش­ های علوم دامی. دوره  21، شماره 2، صفحات40 تا 57.
 5. Amarantidis, I.; Karagiannidis, A.; Saratsis, Ph. And Brikas, P., 2004. Efficiency of methods used for estrus synchronization in indigenous Greek goats: Small Ruminant Research. Vol. 52, pp: 247-252.
 6. Butler, W.R., 1998. Symposium: optimizing protein nutrition for reproduction and lactation. Review: Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy.
 7. Butler, W.R.; Calaman, J.J. and Beam, S.W., 1996. Plasma and milk urea nitrogen in relation to pregnancy rate in lactating dairy cattle: Journal of Animal Science. Vol. 74, pp: 858-865.
 8. Dogan, I.Z.; Nur, H.; Gunay, H.; Sagirkaya, M.; Soylu, K. and Sonmez, C., 2005. Estrous synchronization on during the natural breeding season in Anatolian black dose: Veterinary Medecinal Czech. Vol. 50, pp: 33-38.
 9. Elrod, C.C. and Butler, W.R., 1993. Reduction of fertility and alteration of uterine pH in heifers fed excess ruminally degradable protein: Journal of Animal Science. Vol. 71, pp: 694-701.
 10. Kauffman, A.J. and St-pierre, N.R., 2001. The relationship of milk urea nitrogen to urinenitrogenexcretion inHolsteinand jersey cows: Journal of Dairy Science. Vol. 84, pp:2284-2294.
 11. Letelier, C.; Gonzalez-Bulnes, A.; Herve, M.; Correa, J. and Pulido, R., 2008. Enhancement ofOvulatory Follicle Development in Median Sheep by Short Term Supplementation with Steam-flakedCorn: Reproduction in Domestic Animals. Vol. 48, pp: 222-227.
 12. Lucy, M.C., 2003. Mechanisms linking nutrition and reproduction in postpartum cows: Journal of Reproduction Supplement. Vol. 61, pp:415-427.
 13. McEvoy T.G.; Robinson, J.J.; Aitken, R.P.; Findlay, P.A.andRobertson, I.S., 1997. Dietary excesses of urea influence the viability and metabolism of preimplantation sheep: Animal Reproduction Science. Vol. 47, pp:71-90.
 14. Melendez, P.; Donovan, A. and Hernandez, J., 2000. Milk Urea Nitrogen and Infertility in FloridaHolstein Cows: Journal Dairy Sciences. Vol. 83, pp:459-463.
 15. Rhoads, M.L.; Gilbert, R.O.; Lucy, M.C. and Butler, W.R., 2004. Effect of urea infusion on the uterine luminal environment of dairy cows: Journal of Dairy Science. Vol. 87, pp:2896-2901.
 16. Rhoads, M.L.; Rhoads, R.P.; Gilbert, R.O.; Toole, R. and Butler,W.R., 2005. Detrimental effects of high plasma urea nitrogen levels on viability of embryos from lactating dairy cows: Animal Reproduction Science. Vol. 91, pp: 1-10.
 17. Robertson, J.A. and Hinch, G.N., 1990. The effect of lupin feeding on embryo mortality. Proceeding of Australian Society of Animal Production. Vol. 18, 544 p.
 18. Ryan, D.P.; Spoon, R.A. and Williams, GL., 1992. Ovarian follicular characteristics, embryo recovery, and embryo viability in heifers fed high-fat diets and treated with follicle stimulating hormone: Journal of Animal Science. Vol. 70, pp: 3505- 3513.
 19. Scaramuzzi, RJ.; Campbell, B.K.; Downing, J.A.; Kendall, N.R., Khalid, MMuñoz-Gutiérrez, M. and Somchit, A., 2006. A review of the effects of supplementary nutrition in the ewe on the concentrations of reproductive and metabolic hormones and the mechanisms that regulate folliculogenesis and ovulation rate: Reproduction Nutrition Development. Vol. 46, pp: 339-354.
 20. Suresh Kumar, P.; Pasupathy, K.; Suresh Kumar, P.; Veeramani, P.; Vasanthakumar, K. and Gopi, H., 2018.  Effect of concentrate feed supplementation during different physiological stages in Madras Red Sheep. Indian Journal of Animal Research. Vol. 52, pp: 564-568.
 21. Tohidi, A.; Khazali, H.; Nikkhah, A.; Niasari, A. and Zhandi, M., 2006. Effect of increasing dietaryenergy in short term on gonadotropins secretion and ovulation rate in Chal breed ewes: Iranian Journal of Agricultural Sciences. Vol. 4, pp: 904-911.
 22. Vinoles, C.; Forsberg, M.; Martin, G.B.; Cajarville, C.; Repettoand, J. and Meikle, A., 2005. Short-termnutritional supplementation of ewes in low body condition affects follicle development due to an increase in glucose and metabolic hormones: Reproduction. Vol. 129, pp: 229-309.
 23. Wildeus, S., 1999. Current concepts in synchronization of estrus: Sheep and goats. Proceedings of the American Society of Animal Science. pp: 1-14. http://jas.fass.org/content/77/E-Suppl/1.40