بررسی تاثیرآلوپورینول خوراکی بر ایسکمی رپرفیوژن یک طرفه کلیه چپ در سگ های بی هوش

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 سازمان جهادکشاورزی استان همدان، همدان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

برقراری مجدد جریان خون در کلیه ایسکمیک موجب آسیب بیش­تر به بافت کلیه می ­شود به ­نظر می­ رسد که گزانتین اکسیداز، کاهش غیرقابل برگشت عملکرد میتوکندری، تخلیه انرژی (ATP) و فعال­ سازی آنزیم ­های پروتئولیتیک از عوامل تشدید کننده ایسکمی کلیه ­ها هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی میکروسکوپی آلوپورینول خوراکی بر نارسایی­ ها و ایسکمی یک ­طرفه کلیه چپ سگ است. در مطالعه حاضر از 18 قلاده سگ نر بومی استفاده و به­ طور تصادفی در سه گروه 6 تایی قرار گرفتند. گروه1: به ­عنوان شاهد، گروه2: ایسکمیک رپرفیوژن، گروه3: ایسکمیک رپرفیوژن با تجویز خوراکی آلوپورینول به ­میزان 10 میلی­ گرم به­ ازای کیلوگرم در روز تا 14 روز متوالی بود. جهت بررسی ایسکمی رپرفیوژن یک ­طرفه کلیه چپ از مسیر شکمی- میانی استفاده شد سپس نمونه ­ها از طریق بیوپسی تحت هدایت اولتراسونوگرافی به­ منظور ارزیابی­ های میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش ضخامت کپسول بومن، آسیب­ های شدید در سلول ­های اپی­تلیال، بزرگ شدگی فضای لومن و بروز کست ­های هیالنی، نکروز سلولی و جداشدگی غشای پایه در کورتکس و مدولای خارجی، حضور سلول ­های التهابی در فضای میان بافتی، هموراژی و فیبروز وجود دارد. بنابراین طبق بررسی آلوپورینول به ­عنوان مهار کننده­ گزانتین اکسیداز اثر رضایت ­بخش محافطتی در آسیب­ های ناشی از ایسکمیک رپرفیوژن ندارد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadnia, H.; Kalantary, M.R.; Deluoei, M.K.H. and Imani, M.M., 2007. protective effect of allopurinol and captopiril in warm ischemic reperfusion in dog. Medical Journal of Mashhad. Vol. 49, pp: 357-366.
 2. Bird, J.E.; Milhoan, K.; Wilson, C.B.; Young, S.G.; Mundy, C.A.; Parthasarathy, S. and Blantz, R.C., 2005. Ischemic acute renal failure and antioxidant therapy in the rat: The relation between glomerular and tubular Dysfunction. J. Clin. Invest. Vol. 81, pp: 1630-1638.
 3. Bonventre, J.V., 1993. Mechanisms of ischemic acute renal failure.  Kidney Int,1987. Vol. 43, pp: 1160-1178.
 4. Brenner, B.M., 2000. Text book of the kidney 6th edition. Philadelphia: Wb Saunders, Co. pp: 1201-1260.
 5. Bulkley, G.B., 1994. Reactive oxygen metabolites and reperfusion injury: aberrant triggering of reticuloendotelial function. Lancet. Vol. 344, pp: 934-935.
 6. Bussmann, A.R.; MartonFilho, M.A.; Módolo, M.P.; Módolo, R.P.; Amado, P.; Domingues, M.A. and Castiglia, Y.M., 2014. Effect of allopurinol on the kidney function, histology and injury biomarker (NGAL, IL 18) levels in uninephrectomised rats subjected to ischaemia-reperfusion injury. Acta Cir  Bras. Vol. 29, pp: 515-521.
 7. Defraigne, J.O.; Pincemail, J.; Detry, O.; Franssen, C.; Meurisse, M. and Limet, R., 1995. Variationsofglutathione and vitamin E concentrations after hypothermic storage in Euro–Collins solution and reperfusion of the rabbit kidney. Transplant; Proc. Vol. 27, pp: 2783-2785.
 8. Edelstein, C.L.; Ling, H. and Schrier, R.W., 1997. The nature of renal cell injury. Kidney Int. Vol. 51, pp: 1341-1351.
 9. Erdely, A.; Freshour, G. and Baylis, M., 2004. Protection against puromycin aminonucleoside-induced chronic renal disease in the Wistar-Furth rat. Am. J. Physiol. Renal Physiol. Vol. 287, pp: 81-89.
 10. Greene, E. and Paller, M.S., 1992. Xanthine oxidase produces O2- in post hypoxic injury of renal epithelial Cells. Am. J. Physiol. Vol. 263, pp: 251-255.
 11. Guarnieri, C.; Flamigini, F. and Caldarera, C.M., 1980. Role of oxygen in the cellular damage induced by re-oxygenation of hypoxic heart. J. Mol. Cell Cardiol. Vol. 12, pp: 797-808.
 12. Kumar, A. and Fausto, M.B., 2007. Robbins pathology 8th edition andishe rafie press. pp: 10-52.
 13. Liebertal, W., 1977. Biology of acute renal failure. Therapeutic implications. kidney. Int. Vol. 52,
  pp: 1102-1115.
 14. Paller, M.S., 1998. Renal work, glutathione and susceptibility to free radical-mediated post-ischemic injury. Kidney Int. Vol. 33, pp: 843-849.
 15. Rhoden, E., 2002. Protective effect of allopurinol in the renal ischemia reperfusion in uninephrectomized rats. General pharmacology. Vol. 35, pp: 189-193.
 16. Shaffer, J.B.; Sutton, R.B. and Bewley, G.C., 1987. Isolation of a cDNA clone for murine catalase and analysis of an acatalasemic mutant. J. Biol. Chem. Vol. 262, pp: 12908-12911.
 17. Stein, H.J.; Hinder, R.A. and Oashuizen, M.M.J., 1990. Gastric mucosal injury caused by hemorrhagic shock and reperfusian Surgery. Vol. 108, pp: 467-474.
 18. Sunami, R., 2004. Acatalasemia sensitizes renal tubular epithelial cells to apoptosis and exacerbates renal fibrosis after unilateral ureteral obstruction. Am. J. Physiol. Renal. Physiol. Vol. 286, pp: 1030-1038.
 19. Zager, R.A. and Gmur, D.J., 1989. Effects of Xanthine oxidase inhibition on ischemic acute renal failure. Acta J. Physiol. Vol. 257, pp: 953-958.