بررسی اثرات سمی سولفات مس بر بافت آبشش و کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، واحد قم

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مس یکی از عناصرکمیابی است که در بسیاری از واکنش های آنزیمی دخیل است و برای ماهی سمی می باشد ولی ترکیب آن در پرورش ماهی، برای از بین بردن جلبک ها و هم چنین در پیشگیری و درمان برخی از بیماری های ماهی به کار می رود. در این پژوهش اثر سمیت فلز مس (سولفات مس) بر روی بافت آبشش و کبد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است. برای بررسی بافت آبشش وکبد ۴ آکواریوم هر کدام حاوی۱۰ قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان استفاده شد. یکی از این آکواریوم ها به عنوان شاهد انتخاب شد و به ۳ آکواریوم دیگر غلظت های ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۸ میلی گرم در لیتر سولفات مس اضافه شد. سپس در زمان های ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت پس از آن، ماهی ها برای مطالعات هیستوپاتولوژیک آماده شدند. بررسی ها نشان داد که سولفات مس می تواند باعث ضایعات هیستوپاتولوژیکی مانند اتساع شریان های لاملائی (آنوریسم) در آبشش و هم چنین بروز خون ریزی به خصوص در ورید مرکزی شود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فلز مس به عنوان یک فلز سنگین دارای اثرات مخربی بر روی اندام های حیاتی ماهیان می باشد که میزان این اثرات مخرب در مقایسه گونه های مختلف ماهیان،متفاوت است.

کلیدواژه‌ها