پویایی شناسی جمعیت دوکفه ای (Barbatia decussata)در سواحل صخرهای بندرلنگه (استان هرمزگان- خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران, دانشکده علوم وفنون دریایی, گروه زیست شناسی دریا, ایران

چکیده


پویایی شناسی جمعیت صدف تابوتی (Barbatia decussata (Bivalvia; Arcidae با استفاده از داده های فراوانی طولی حاصل از نمونه برداری ماهانه از مرداد ۱۳۹۰ تا شهریور۱۳۹۱در سواحل صخره ای بندرلنگه، مورد بررسی قرار گرفت. پراکنش دوکفه ای وابسته به مورفولوژی بستر و غالبا سطح زیرین تخته سنگ ها، قلوه سنگ ها و لبه شکاف ها الویت های این جانور برای سکونت بودند. با استفاده از اندازه گیری طول صدف و آنالیز فراوانی طولی ۷۰۶۴ نمونه، طول بی نهایت ۵۷/۷۵ میلی متر، ضریب رشد ۰/۴۷ (در سال)، وزن بی نهایت ۴۰/۳۸ (W∞) گرم، سن در طول صفر t۰) -۲۹/۰)، ضریب کارایی رشد φ'') ۲/۳)، طول عمر ۶/۲۹ (سال) و مرگ و میر طبیعی ۰/۹۲۰ (در سال) برای این دوکفه ای به دست آمد. معادلات رشد طولی و رشد وزنی به ترتیبLt= ۵۷.۷۵ [- e-۰.۴۷ (t + ۰.۲۹)] و Wt= ۴۰.۳۸[۱-e-۰.۴۷ (t+۰.۲۹)]۳ محاسبه شدند. ضریب b از رابطه طول صدف و وزن کل ۳/۱۸۱، نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک (همگون) مثبت برای این گونه بود. الگوی احیای لاروی به شکل پیوسته با دو اوج در فاصله های زمانی شهریور تا مهر ماه ۱۳۹۰ و اسفند ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ مشاهده گردید. نسبت جنسی از مقدار ۱:۱ انحراف معنی داری نداشت. رابطه طول صدف و وزن کل دوکفه-ای ۳/۱۸۱ TLW=۰/۰۰۰۱×SL و نیز طول صدف و وزن تر گوشت ۳/۳۴۷ tWW =۰/۰۰۰۱۵SL محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها