جداسازی فراکسیون کشنده از سم عقرب آپیستوبوتوس سوسنی (apistobuthus sosane)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه جنوب غرب, ایران

2 دانشگاه پیام نور مشهد, ایران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, بخش جانوران سمی, ایران

چکیده

در استان خوزستان عقرب هائی از سه خانواده بوتیده، اسکورپیونیده و همی سکورپیونیده وجود دارند. سموم عقرب ها به ویژه عقرب های خانواده بوتیده دارای انواع نروتوکسین ها بوده که به طور اختصاصی با کانال های یونی مختلف در غشای سلول های تحریک پذیر واکنش می دهند. آپیستوبوتوس سوسنی از خانواده بوتیده بوده، عقربی زرد رنگ است که از مناطق ماسه ای و شنزارهای استان خوزستان صید گردیده است. اندازه بالغ آن به بیش از 10 سانتی متر نیز می رسد. وجه مشخص آن مدور بودن بند دوم دم است. هدف از انجام این تحقیق جداسازی و شناسائی فراکسیون کشنده از سم عقرب آیستوبوتوس سوسنی بود. بدین منظور جهت جمع آوری عقرب ها، آن ها در شب به کمک لامپ uv صید شدند، سپس سم آن ها به روش الکتروشوک تهیه و لیوفیلیزه گشت. سپس موکوپروتئین های سم جدا شد و ld50 سم خام و فراکسیون توکسیک، به روش اسپرمن کاربر بر روی موش های سوری 20-18 گرمی با تزریق به رگ دمی حیوان تعیین شد. به منظور جدا نمودن فراکسیون های کشنده، محلول سم بر روی ستون کروماتوگرافی سفادکس g 50 برده شد که بعد از قرائت جذب لوله های جمع آوری شده با کمک دستگاه اسپکتروفتومتر uv در 280 نانومتر، فراکسیون های آن شناسائی گردید. با انجام الکتروفورسیس سم خام و فراکسیون کشنده در مجاورت مارکر، مشخص شد وزن مولکولی فراکسیون کشنده 6 کیلو دالتون است.

کلیدواژه‌ها