اثرات سطوح مختلف عصاره سیر بر کلسترول زرده، بار میکروبی تخم مرغ و عملکرد مرغان تخم گذار

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا, دانشکده کشاورزی, ایران

چکیده

در این مطالعه به منظور یافتن تاثیرات مصرف عصاره سیر به همراه آب آشامیدنی با تناوب های زمانی مختلف بر کلسترول زرده، بار میکروبی تخم مرغ و عملکرد مرغان تخم گذار، از 392 قطعه مرغ تخم گذار سویه هایلاین-w36 در سن 30 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی در هفت تیمار به مدت 6 هفته استفاده گردید. تیمار 1 به-عنوان شاهد با مصرف آب آشامیدنی بدون عصاره سیر، تیمارهای 2 و 3 با مصرف دو روز در هفته به میزان 0/01 و 0/02 درصد عصاره سیر در آب، تیمارهای 4 و 5 با مصرف چهار روز در هفته به میزان 0/01 و 0/02 درصد عصاره سیر در آب و تیمارهای 6 و 7 با مصرف شش روز در هفته به میزان 0/01 و 0/02 درصد عصاره سیر در آب درنظر گرفته شدند. مصرف عصاره سیر بدون هیچ گونه تاثیری بر عملکرد مرغان تخم گذار تنها توانست کلسترول زرده تخم مرغ را نسبت به گروه شاهد تا میزان 17 درصد کاهش دهد (0/05>p). در هفته سوم ضخامت پوسته در گروه های آزمایشی نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش نشان داد (0/05>p). به طورکل مصرف عصاره سیر بر روی کلسترول سرم خون، بار میکروبی محتویات تخم مرغ وپوسته، میزان توده تخم مرغ، درصد تولید و ضریب تبدیل غذایی هیچ تاثیری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها