بررسی ترکیب صید ضمنی و صید دورریز شناورهای سنتی میگوگیر در آبهای خلیج فارس، سواحل استان خوزستان (لیفه - بوسیف)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

این پژوهش در سال ۱۳۹۰ طی ماه های آبان و آذر به بررسی صید هدف، ضمنی و دورریز ترالرهای میگوگیر سنتی (لنج) مجهز به تور ترال کف، در سواحل استان خوزستان صید گاه لیفه - بوسیف صورت گرفت. جهت اجرای این پروژه تعداد ۳۶ مرتبه عملیات تورکشی به وسیله ترال کفی با قطر چشمه ۳۴ میلی متری انجام شد. در مجموع به میزان ۳۵۲۵/۱۱ کیلوگرم آبزی صید گردید. برطبق نتایج به دست آمده در این بررسی تعداد ۷۳ گونه آبزی متعلق به ۵۱ خانواده شناسایی شد که به تفکیک ۵۳ گونه ماهی استخوانی متعلق به ۳۴ خانواده، ۵ گونه ماهی غضروفی متعلق به ۴ خانواده، ۸ گونه سخت پوست متعلق به ۶ خانواده، ۴ گونه نرم تن متعلق به ۴ خانواده، ۲ گونه خارپوست متعلق به ۲ خانواده و ۱ گونه مار آبی تشکیل شده است. نتیجهی صید هدف شامل: میگوی سفید به-میزان ۵۳۴/۳۰ کیلوگرم با ۸۱/۲۵ درصد نسبت به صید هدف، میگو سرتیز به میزان ۱۱۶/۴۵ کیلوگرم با ۱۷/۷۱ درصد نسبت به صید هدف و میگوی ببری سبز به میزان ۶/۸۵ کیلوگرم با ۱/۰۴ درصد نسبت به صید هدف مشاهده شد. وضعیت ایستگاه های نمونه برداری برحسب صید، صید هدف ۲۰%، صید ضمنی ۲۲% و صید دورریز ۵۸% که صید دورریز به تفکیک ۶۱% ماهی، ۳۴% سخت پوست، ۱% نرم تن و ۴% سایر آبزیان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها