مقایسه غذاهای گیاهی (یونجه، عدسک آبی و آزولا) و پلت بر شاخصهای رشد، بازماندگی و برخی فاکتورهای خونی در ماهی کپور علفخوار (ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه شیلات, ایران

چکیده

ماهی آمور یکی از ماهیان با ارزش در پرورش توام ماهیان گرم آبی می باشد که بیش تر از غذای گیاهی دراستخر تغذیه می کند. به منظور بررسی مقایسه ای تاثیر غذاهای گیاهی مختلف و پلت بر شاخص های رشد ماهی کپور علفخوار (ctenopharyngodon idella)، آزمایشی به مدت 90 روز در مرکز تحقیقات آبزی پروی شهید فضلی برآبادی، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این تحقیق از سه نوع غذای گیاهی یونجه، عدسک آبی و آزولا (روزانه به میزان 20 درصد وزن بدن) و دو نوع پلت (با میزان پروتئین 25 و 35 درصد) به-میزان 5 درصد وزن بدن با سه تکرار و در هر تکرار 15 قطعه بچه ماهی (با میانگین وزن 0/51±15/41 گرم) استفاده گردید. نتایج آزمایش پس از دوره آزمایش نشان داد که بهترین شاخص های رشد مربوط به تیمار تغذیه شده با گیاه یونجه بود و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (0/05>p)، سپس تیمار عدسک بیش ترین رشد را نشان داد و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد (0/05>p). حداقل میزان رشد در پلت حاوی 25 درصد پروتئین مشاهده گردید که اختلاف آن باسایر تیمارها معنی دار بود (0/05>p)، هم چنین از نظر شاخص های رشد اختلاف معنی داری بین آزولا و غذای پلت حاوی 35 درصد پروتئین مشاهده نگردید (0/05>p). در فاکتورهای خونی در شاخص درصد غلظت هموگلوبین (mchc) اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (p>%5). همچنین بیشترین مقدار میانگین گلبول قرمز (rbc)، در تیمارهای عدسک، آزولا، یونجه و پلت حاوی 35 درصد پروتئین مشاهده شد که اختلاف معنیداری با یکدیگر نداشتند (p>%5). طبق نتایج آزمایش در این مقایسه، تغذیه ماهی آمور با غذای پلت حاوی 35 درصد پروتئین نتایج قابل قبولی را در فاکتورهای رشد و بقاء نشان داد و این غذا با توجه به محدودیت و ضریب تبدیل غذایی بالای غذاهای گیاهی، توانایی جایگزینی به جای غذاهای گیاهی را در پرورش این ماهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative of plant diets (Alfalfa, Lemna sp and Azolla filiculoides) and pelleted food on growth performance, survival rate and some blood factor in Grass Carp (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان [English]

  • hamed nekoubin
  • Mohammad Sudagar
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Department of Fisheries, Iran
چکیده [English]

Grass carp is one of the valuable fishes in the poly culture system that, it mostly use from aquatic plants in pond. In order to investigate the impact of different vegetative nutrients and pellet on the growth indices of Ctenopharyngodon idella, an experiment (90 days) was conducted at the aquatic research center of Shahid Fazli Barabadi Fisheries Faculty in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. In this research, three types of vegetative nutrients: Alfalfa, Lemna sp and Azolla filiculoides have been used with the 20 percent body weight and two types of pellets food containing 25 and 35 percent of protein, with 5 percent of body weight whit three replicates per treatment for a total of fishes, and in each treatments had 15 small fishes with the average weight of 15.41± 0.51g have been applied. The experiment results after the research period indicated that the most rate of the growth performance is related to treatment fed alfalfa plant and it had significantly different to other treatments (P>0.05), followed by Lemna sp. and had significant difference from other treatments (P<0.05). The lowest growth performance observed in the pellets containing 25 percent protein that it had significantly different to other treatments (P>0.05). And also in growth parameters, A. filiculoides and formulated feed with 35% protein was not significantly different from each other (P<0.05) in growth performance. In blood factors, there was not observed any significantly different in mean corpuscular hemoglobin Corpuscular (MCHC) index (P<0.05) in treatments. Also the maximum of red blood corpuscular (RBC) was observed in Lemna sp., Azolla filiculoides, Alfalfa and pelleted diet with 35% protein, than they had not significantly different to each other (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grass carp
  • Ctenopharyngodon idella
  • plant food
  • pellet food
  • growth rate
  • blood factors