مقدمه ای بر زیست شناسی گکوی سنگی تیغه دار (cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه گلستان, دانشکده علوم, ایران

چکیده

صفات مریستیک، مورفومتریک، دوشکلی جنسی، رفتار و تغذیه در گکوی سنگی تیغه دار(cyrtopodion scabrum) در استان لرستان (شهرستان کوهدشت) بررسی گردید. در این تحقیق تعداد 80 نمونه از تیرماه 1390 لغایت آبان 1391 در شهرستان کوهدشت با دست جمع آوری گردید.14صفت مورفومتریک و 13 صفت مریستیک کلیه ی نمونه ها به دست آمد. نمونه های نابالغ و بالغ جداگانه بررسی گردیدند. جنسیت نمونه های بالغ با مشاهده ی منافذ پیش مخرجی در نرها و عدم وجود آن در ماده ها و در نهایت با تشریح مختصرنمونه ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردید. داده ها با استفاده ازآنالیز توصیفی، spss (ویرایش 18)، آنالیز t-test تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای آنالیز توصیفی در میانگین صفات در بین نمونه های نر و ماده، تفاوت هایی با اختلاف اندک مشاهده گردید. برمبنای آنالیز t-test، در صفات مورفومتریک تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در دو صفت مریستیک (منافذ پیش مخرجی و فلس های عرضی سر) تفاوت معنی دار مشاهده گردید که نشان دهنده ی دو شکلی جنسی در این گونه می باشد. هم چنین مشخص شد این گونه معمولا بعد از غروب آفتاب شروع به فعالیت می کند، شب فعال بوده و از حشرات تغذیه می کند.

کلیدواژه‌ها