بررسی میزان رشد، بقاء و ارزش غذایی آنوستراکا (branchinecta orientalis (crustacea: anostraca در تغذیه با جلبک های تک سلولی scenedesmus sp. و haematococcus sp

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه, دانشکده علوم, ایران

2 دانشگاه ارومیه, پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی, ایران

3 دانشگاه ارومیه, مرکز تحقیقات تنباکو, ایران

4 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

چکیده

آبزی پروری مطلوب وابسته به معیارهای مختلفی بوده که در این میان انتخاب غذای مناسب با پتانسیل لازم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امکان استفاده از پریان میگوها در رژیم غذایی آبزیان بطور وسیع مورد بررسی قرار نگرفته است. در میان غذاهای زنده مورد استفاده در آبزی پروری، پریان میگوها با پتانسیل لازم به عنوان یک ماده غذایی برای ماهیان محسوب می شوند، مانند ماهی های زینتی که ازغذای زنده بهره مند می شوند. هم چنین سیست و ناپلی آن ها به دلیل سهولت و دسترسی آسان در پرورش لارو آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد. branchinecta orientalis متعلق به راسته آنوستراکا، ساکن بومی آبگیرهای فصلی واقع در شمال غربی ایران می باشد. در این تحقیق، سرعت رشد و بقاء این گونه با استفاده از دو نوع جلبک تک سلولی به همراه مقدار مشخصی از مخمر غنی شده به مدت 15 روزمورد مطالعه قرارگرفت. ناپلی های تازه تفریخ شده تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1± 21درجه سانتی گراد، 12 ساعت روشنایی، 12 ساعت تاریکی، شدت نور 1600 لوکس و تراکم 200 ناپلی در لیتر آب شیرین) تا تمایز جنسی، با استفاده از جلبک های هماتوکوکوس و سندسموس پرورش داده شدند. نتایج با استفاده ازروش آنالیز واریانس یک طرفه(one-way anova) بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد که هر دو رژیم غذایی نتایج خوبی برای پرورش این موجود داشته و حتی اختلاف معنی داری از لحاظ سرعت رشد و بقاء بین دو تیمار غذایی (هماتوکوکوس و سندسموس) دیده نشد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها