اثرات تزریق مت آمفتامین بر سطح سرمی آنزیم کراتین کیناز در موش های صحرایی نر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم, گروه فیزیولوژی غدد, ایران

کلیدواژه‌ها