بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (las) برمرگ و میر زئوپلانکتون daphnia magna

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

2 پژوهشکده آبزی پروری کشور، بنرانزلی, ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس، نور, ایران

چکیده

دراین بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (LAS) برمرگ و میر زئوپلانکتونDaphnia magna مورد مطالعه قرارگرفت. آزمایشات تعیین سمیت حاد آلاینده ها به صورت انفرادی ومخلوط در دافنی به روش OECDبا 5 تیمار ویک شاهد، در سه تکرار انجام و محدوده غلظت ها به روش لگاریتمی تعیین شد ودر نهایت نتایج به دست آمده توسط آنالیز پروبیت (Probit analysis)، محاسبه وضریب همبستگی و مقادیر EC(Effect Concentration)10،50،90 آلاینده ها به صورت انفرادی و مخلوط به دست آمد. نتایج به دست آمده در آزمایشات تعیین سمیت حاد دافنی ، از تاثیر انفرادی فلزات سنگین (کادمیوم ومس) و شوینده LAS و مخلوط (کادمیوم وLAS) ونیز مخلوط (مس وLAS) به ترتیب عبارتند از: (0/5- 0/26- 0/14)Cd و (0/13- 0/03- 0/007)Cu و (60/6- 7/8- 1)LAS و (0/14- 0/066- 0/029) LAS+Cd و (0/077- 0/016- 0/003) LAS+Cu و حد مجاز به دست آمده به ترتیب، 0/026، 0/003، 0/78، 0/0066، 0/0016 میلی گرم در لیتر با ضریب همبستگی به ترتیب 88، 68، 84، 83، 91 درصد به دست آمد. نتایج آنالیز آماری نشان دادبا توجه به آزمون غیرپارامتریک کروسکال – والیس بین کادمیوم، مس و LAS از نظر تاثیر بر دافنی اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد. (0/05>P)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of individual and mix heavy metal (Cu, Cd) and detergent (LAS) on Daphnia magna

نویسندگان [English]

 • mansoureh gholami 1
 • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
 • Maryam Falahi 2
 • Abbas Esmaili Sari 3
 • Ali Mashinchiyan 1
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Inland Aquaculture Research Council Institute, Bandar-e -Anzali, Iran
3 Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

In this study, the individual and mixed impacts of heavy metals (cu, cd) and detergent (LAS) on Daphnia magna. Pollutants acute toxicity (OECD) determination tests were done individually and mixedly on Daphnia, with 5 treatments, on witness and three results were Concentrations limits were determined logarithmically. At last, the achieved results were calculated with probit Analysis and the Coefficient of correlation and EC (10, 50, and 90) of the pollutants were determined individually and mixedly. The achieved results of Daphnia magna acute toxicity determination tests and the amounts of EC (10,50,90) resulted from individual impacts of heavy metals (Cu,Cd) and detergent (LAS) and (LAS +Cd) mixture and (LAS + Cu) mixture ranged as: Cd (0.14 – 0.26 – 0.05) , Cu (0.007 – 0,03 – 0,13) , LAS (1,7.8,60.6) , LAS + Cd (0.029 – 0.066 – 0.14) , LAS+Cu (0.003-0.016-0.077) and the achieved permissible limits were 0.026,0.003,0.78,0.006 and 0.0016 Mg/L with the coefficients of correlation ranged as: 88,68,84and 95 percent.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Daphnia magna
 • Cu
 • Cd
 • LAS
 • detergent
 • toxicology