تاثیر واریته های مختلف گندم بر فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز روده میانی بید مدیترانه ای آرد (anagasta kuehniella (lep.،pyralidae و باروری آن

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بید مدیترانه‌ای آرد (Anagasta kuehniella (Lep.,Pyralidae یکی از آفات انباری مهم است که خسارت زیادی روی محصولات انباری به خصوص آرد و دانه‌های غلات ایجاد می­ کند. غلات که غنی از کربوهیدرات‌ها به خصوص نشاسته می‌باشند مهم ترین منبع غذایی بید مدیترانه‌ای آرد هستند. بنابراین بقای این حشره وابسته به فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز می‌باشد که نشاسته را به قندهای ساده قابل جذب تبدیل می‌کند. در این مطالعه فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز و باروری آفت روی ده رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. میزان باروری در ارقام مختلف دارای تفاوت معنی‌‌دار بود. همبستگی مثبتی بین میزان باروری و درصد پروتئین واریته‌های مختلف گندم وجود داشت (0/461 =r). فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز روده میانی لاروهای سن پنجم در ارقام مختلف گندم و نیز میزان مهارکنندگی عصاره‌ رقم‌های مختلف روی آنزیم آلفا-آمیلاز در هر دو جنس تفاوت معنی‌دار نشان داد. بیش تر رقم‌های گندم فعالیت مهارکنندگی بالایی روی هر دو جنس نر و ماده داشتند. یک رابطه منفی بین فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز و مقدار پروتین رقم‌های مختلف گندم در هر دو جنس مشاهده شد (0/582- =r نر، 0/453- =r ماده). نتایج نشان داد هیچ همبستگی بین میزان مهار آنزیم آلفا-آمیلاز جنس ماده و میانگین باروری (0/045=r) در رقم‌های مختلف گندم وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها