بررسی رابطه تنوع گونه ای خزندگان با وضعیت توپوگرافی در شمال غربی اصفهان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی گونه های خزنده موجود و بررسی رابطه احتمالی بین تنوع گونه ای خزندگان و شرایط توپوگرافی در منطقه شمال غرب شهر اصفهان به صورت پیمایشی از بهار تا پاییز 1388انجام شد. در مجموع 118 نمونه متعلق به 11 گونه و 5 خانواده از خزندگان شناسایی شد. رابطه میان تنوع گونه ای با ارتفاع با استفاده از مقایسه شاخص های تنوع گونه ای (شاخص سیمسون، هیل و شانون وینر) و یکنواختی (شاخص یکنواختی سیمسون، کامارگو و اسمیت و ویلسون) بررسی شد. علاوه بر این از روش جزء نادر برای همگن کردن داده ها و برآورد غنای گونه ای استفاده شد. مقایسه شاخص های محاسبه شده نشان داد که با افزایش ارتفاع غنای گونه ای و تنوع گونه ای کاهش و یکنواختی افزایش می یابد. در بین شاخص های تنوع گونه ای محاسبه شده شاخص شانون- وینر بیش ترین مقدار همبستگی (r = - 0.89 و R2 = 0.792) و سیمسون کم ترین مقدار (r = -0.691 وR2= 0.477 ) را نشان داد. در بین شاخص های یکنواختی نیز کامارگو بیش ترین
(r = +0.815 وR2= 0.665) و سیمسون کم ترین مقادیر همبستگی (r = +0.769 وR2= 0.592) را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها